Wstrzymanie akcji od 26.III do 9.IV br. włącznie, zajęcia on-line – aktualizacja

Zgodnie z nowymi rekomendacjami MKDNiS wszystkie akcje, które miały się odbywać od 26 marca do 9 kwietnia br. włącznie powinny zostać wstrzymane. Prosimy o przesunięcie tych akcji na późniejsze terminy.

Na stronie MKDNiS ukazała się interpretacja aktualnych przepisów antypandemicznych w obszarze sportu (LINK).

Także Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rekomenduje, w wyżej wskazanym okresie, działania w zmienionych warunkach organizacyjnych i prowadzenie zajęć szkoleniowych przez trenerów w formie on-line.

Pozwoli to na zachowanie, w tej wyjątkowo trudnej dla wszystkich sytuacji, ciągłości procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Dokumentacja rozliczeniowa, składana w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, będzie musiała być poszerzona o tygodniowe raporty-sprawozdania Trenerów z prowadzonych zajęć on-line wraz z rozpisanymi konspektami zaproponowanych treningów oraz z opisem grupy docelowej.

Prosimy, pomimo trudnych i niesprzyjających dla sportu obecnych okoliczności, o bardzo rzetelne i obowiązkowe podejście do zmienionego trybu pracy, co jest niezbędne do zachowania dalszej realizacji zadania, powierzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w roku bieżącym, jak również w latach kolejnych.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 marca br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021, poz. 546 – LINK) wyjątek stanowi jedynie organizacja współzawodnictwa, zajęć lub wydarzenia

wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt. 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z 2020r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

Działania te muszą się też odbywać bez udziału publiczności.

Rozporządzenie zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów i wchodzi w życie z dniem 27 marca br.

 

 

Related Posts