Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2001.05.07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.01.13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy umieszczone na stronie posiadają napisy
 • po wyłączeniu przetwarzania styli CSS, skryptów java, niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności
 • niektóre informacje, przyciski, komunikaty przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • niektóre elementy strony powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia niektórych animowanych części interfejsu
 • do otwarcia niektórych plików umieszczonych na stronie wymagane jest posiadanie dodatkowego oprogramowania,
  niektóre pliki ze względu na swój charakter są dostępne w formie skanów (zazwyczaj przeszukiwalnych OCR)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków oraz dostęp alternatywny odpowiada Zarząd,
e-mail: wss@wss.poznan.pl
numer telefonu: 61 869 04 50

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać

 • imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe
 • adres strony internetowej lub nazwę aplikacji mobilnej która nie jest dostępna cyfrowo. Jeśli niedostępny jest konkretny element (np. wyszukiwarka, dokument) to proszę możliwie dokładnie wskazać gdzie ten element się znajduje
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla ciebie najlepszy

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
ul. Starołęcka 36
61-361 Poznań

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony RPO).

Dostępność architektoniczna

Budynek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań:

1. Do budynku, dwupiętrowego można wejść dwoma oddzielnymi wejściami. Zarówno wejście pierwsze (główne) jak i boczne, znajduje się na tyłach budynku. Można się tam dostać podjazdem od strony ulicy Starołęckiej. do wejścia głównego prowadzą jednostopniowe, a do bocznego dwustopniowe schody bez poręczy. Drzwi bezprogowe, otwierane samodzielnie.
2. Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
3. Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze.
4. W budynku nie ma wyznaczonych obszarów kontroli.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z możliwości wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.
6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
8. W budynku znajdują się dwie toalety na każdym piętrze – damska oraz męska. Toalety trzystanowiskowe z umywalkami. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
9. W budynku nie ma systemu informacji głosowej.
10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
12. W budynku nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
13. Wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego.
14. Na terenie jest parking. Nie ma wydzielonego i odznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.