Statut WSS

STATUT
WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO

/TEKST JEDNOLITY/

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe” zwane dalej „Wielkopolskim Stowarzyszeniem”.

§2.

Terenem działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia jest Województwo Wielkopolskie, a siedzibą władz miasto Poznań.

§3.

1. Wielkopolskie Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

2. Wielkopolskie Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

4. Wielkopolskie Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§4.

Wielkopolskie Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5.

Wielkopolskie Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy. Dla realizacji celów statutowych Wielkopolskie Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II.
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§6.

Celem działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia jest upowszechnianie i rozwój sportu na terenie województwa wielkopolskiego oraz prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia oraz mieszkańców Wielkopolski w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§7.

1. Wielkopolskie Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) zrzeszanie stowarzyszeń działających w zakresie sportu,
2) udział w programowaniu i finansowaniu procesu szkolenia sportowego prowadzonego przez członków,
3) sprawowanie opieki szkoleniowej i organizacyjnej nad członkami Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
4) organizowanie szkolenia trenerów, instruktorów i zawodników oraz szkolenie i doszkalanie sędziów,
5) ustalanie zasad organizacji zawodów do szczebla wojewódzkiego,
6) współdziałanie w organizowaniu imprez i szkolenia sportowego,
7) przygotowywanie reprezentacji województwa do udziału w rozgrywkach szczebla centralnego,
8) ocenianie realizacji prowadzonego przez członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia procesu szkolenia sportowego i jego efektywności,
9) kontrolowanie merytoryczne i finansowe realizowanych przez członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia zadań zleconych w zakresie sportu dofinansowywanych ze środków przekazanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie,
10) prowadzenie działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

2. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Wielkopolskie Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Wielkopolskie Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

4. Wielkopolskie Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

5. Cały przychód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego przez Wielkopolskie Stowarzyszenia.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8.

Członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§9.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być Kluby Sportowe, Wielkopolskie Związki Sportowe posiadające osobowość prawną oraz inne osoby prawne działające w zakresie sportu.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

3. Członkami wspierającymi Wielkopolskiego Stowarzyszenia mogą być osoby prawne zainteresowane realizacją celów Wielkopolskiego Stowarzyszenia, wspierające Wielkopolskie Stowarzyszenie organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność. Osoby prawne działają w Wielkopolskim Stowarzyszeniu poprzez upełnomocnionych przedstawicieli.

4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

§9a.

1. Członkowie zwyczajni Wielkopolskiego Stowarzyszenia poprzez swoich delegatów mają prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
3) korzystania z uprawnień wynikających ze statutowej działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego oraz zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§10.

Członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie,
2) działania zgodnie z uchwałami władz Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
3) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

§11.

1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
2) rozwiązania się Stowarzyszenia,
3) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

2. Członek zwyczajny Wielkopolskiego Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3. Zawieszenie w prawach członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka oraz od uchwały o wykluczeniu z Wielkopolskiego Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. uchwały.

Rozdział IV.
WŁADZE

§12.

1. Władzami Wielkopolskiego Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Delegatów zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.

§13.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§14.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie generalnych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Wielkopolskiego Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd,
4) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat statutowych,
6) uchwalanie zmian statutu i podejmowanie uchwały o likwidacji Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) Walne Zebranie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania
9) nadawanie, na wniosek Zarządu, godności członka honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie,
10) rozpatrywanie odwołań osób prawnych działających w zakresie sportu od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.

§15.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów, o ile statut nie stanowi inaczej.

§16.

W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni przez swoich delegatów wybranych według klucza wyborczego uchwalanego każdorazowo przez Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia, których kadencja trwa przez czas Walnego Zebrania,
2) z głosem doradczym – członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej jeżeli nie zostali wybrani na delegatów oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§17.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia delegatów Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy delegatów,
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę delegatów.

§18.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z własnej inicjatywy Zarządu, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.

2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno być złożone do Zarządu na piśmie z podaniem celu jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie do 60 dni od dnia wniesienia żądania lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19.

1. Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia składa się z 15 do 21 członków.

2. Walne Zebranie dokonuje wyboru w pierwszej kolejności prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów, a następnie pozostałych członków Zarządu spośród kandydatów zaproponowanych przez prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia oraz zgłoszonych przez delegatów.

3. Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia wybiera spośród siebie 5-cio osobowe prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, 2 wiceprezesów i 2 członków Zarządu.

4. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, Zarząd ze swego składu dokonuje wyboru nowego prezesa, który pełni funkcję do najbliższego Walnego Zebrania.

5. Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20.

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie Wielkopolskiego Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) realizowanie działań w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego,
3) kierowanie bieżącymi sprawami Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
4) zatwierdzanie budżetu obejmującego w szczególności finansowanie szkolenia i współzawodnictwa w Wielkopolskim Stowarzyszeniu,
5) akceptowanie przygotowywanych przez Biuro Zarządu rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu,
6) sporządzanie sprawozdań z działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
8) zgłaszanie oraz uzyskiwanie przez Wielkopolskie Stowarzyszenie członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach o podobnym profilu działania,
9) zatwierdzanie przyjęcia darowizn,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz,
11) zgłaszanie wniosków do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

2. W przypadku naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Wielkopolskiego Stowarzyszenia i innych przepisów w sporcie Zarządowi przysługuje prawo zależne od okoliczności do:
1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia,
2) odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
3) zawieszenia w prawach członka Wielkopolskiego Stowarzyszenia,
4) wykluczenia członka z Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

§21.

Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§22.

1. Uchwały Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu uprawnienia przysługują Prezydium Zarządu działającemu kolegialnie, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu.

§24.

W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§25.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§26.

1. Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

1a. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Komisja ma prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 2/5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V.
BIURO ZARZĄDU

§27.

Organem wykonawczym Zarządu jest Biuro, którego obowiązki określa Zarząd.

Rozdział VI.
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§28.

1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i fundusze.

2. Cały uzyskany dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

3. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§29.

Na fundusze składają się:
1) dotacje,
2) wpływy ze składek członkowskich,
3) darowizny, zapisy i spadki,
4) inne wpływy z działalności statutowej lub działalności gospodarczej,
5) ofiarność publiczna.

§30.

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego uprawniony jest wyłącznie Zarząd. Decyzje Zarządu w tych sprawach zapadają w drodze uchwał bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora Biura, Głównego Księgowego.

Rozdział VII.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA

§31.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Wielkopolskiego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej:

1) w pierwszym terminie – połowy liczby delegatów,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę delegatów.

§32.

Uchwała o rozwiązaniu się Wielkopolskiego Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

§33.

Uchwała o przeznaczeniu majątku Wielkopolskiego Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

Tekst jednolity Statutu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego został zatwierdzony przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu w dniu 20 maja 2016 roku i stanowi załącznik do Uchwały Nr 19 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego