Możliwość składania wniosków o nadanie godności Członka Honorowego WSS

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu, istnieje możliwość składania w sekretariacie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego wniosków ze szczegółowym opisem działalności osoby na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami, godność Członka Honorowego może otrzymać:
• Członek władz statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego (Zarząd, Komisja Rewizyjna), pełniący funkcję minimum przez dwie kadencje
• Działacz Klubu lub Związku Sportowego, którego wieloletnia praca przyczyniła się do sukcesów sportowych i organizacyjnych wielkopolskiego sportu
• Działacz samorządowy za wybitne zasługi i pomoc w realizacji zadań Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

Po analizie i ocenie działalności osób fizycznych na rzecz wielkopolskiego sportu, którym ma być nadana Godność Członka Honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Kapituła zaopiniuje i przedstawi do akceptacji Zarządowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego wnioski wraz z uzasadnieniem.

Termin składania wniosków upływa 19 maja 2023 roku.

Related Posts