11.VI.2021 Walne Zebranie Sprawozdawcze WSS

W dniu 11 czerwca 2021 w Auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zebranie o godz. 11:15 otworzył Prezes Zarządu WSS – Paweł Szczepaniak. Po wspomnieniu minutą ciszy wielkopolskich działaczy sportowych, którzy odeszli w ostatnim roku, Delegaci Walnego Zebrania wybrali jego przewodniczącego (Krzysztof Piasek – zastępca przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, delegat WMLK „Nadodrze” Powodowo), zastępcę (Tomasz Pawlak – prezes i delegat Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego) oraz sekretarza (Ewa Wybieralska – prezes i delegat Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie). Następnie po przyjęciu regulaminu i porządku obrad oraz ukonstytuowaniu się komisji mandatowo-skrutacyjnej (w składzie: Józef Jopek, Piotr Karbowiak i Ryszard Szymoniak) oraz uchwał i wniosków (Piotr Cieśliński, Marcin Drajer, Mariusz Groński, Krzysztof Kowalewicz i Łukasz Zarzycki) delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności WSS w roku 2020.

  • Część ogólna została przedstawiona przez prezesa zarządu WSS Pawła Szczepaniaka.
  • Część finansową zaprezentował wiceprezes zarządu WSS ds. organizacyjno-finansowych, Pan Jan Wachowiak.
  • Dyrektor biura WSS – Dawid Gluza – przedstawił analizę efektów sportowych uzyskanych przez wielkopolskich zawodników, a także sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych na zeszłorocznym Walnym Zebraniu WSS.
  • Ponadto przewodniczący komisji rewizyjnej WSS, Pan Jan Majchrzak, zapoznał delegatów z oceną rocznego sprawozdania finansowego dokonana przez komisję rewizyjną.

Delegaci zatwierdzili sprawozdania oraz udzielili absolutorium zarządowi WSS za rok 2020.

W drugiej części Zebrania, delegaci podjęli uchwały o nadaniu godności Członka Honorowego WSS dwóm osobom mającym znaczący wkład w rozwój wielkopolskiego sportu:

  • Pani dr Ewie Bąk – dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania,
  • Panu Tomaszowi Wiktorowi – dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Następnie Pan Tomasz Wiktor przestawił główne cele i zadania UMWW wobec wielkopolskiego sportu w 2021 roku. Delegaci mogli także wysłuchać wolnych głosów oraz zgłaszać wnioski.

Zebranie zakończyło się po przedstawieniu sprawozdania przez komisję uchwał i wniosków.

Zobacz prezentację wyświetlaną podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego (.pdf).